OC krajowe

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym znajdującym zastosowanie w sytuacji gdy posiadacz lub kierowca pojazdu wyrządza nim szkodę innym osobom i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ponosi za to odpowiedzialność cywilną.

Odszkodowanie, na rzecz poszkodowanego wypłaca zakład ubezpieczeń, z którym sprawca zawarł stosowną umowę ubezpieczenia, a w przypadku zakładu ubezpieczeń działającego w Polsce na zasadzie swobody świadczenia usług – ustanowiony przez niego przedstawiciel.

Ubezpieczenie to chroni zatem zarówno majątek odpowiedzialnego sprawcy zdarzenia, jak i gwarantuje poszkodowanemu, że zaspokoi on swoje roszczenia.

W Polsce, tak jak w większości państw europejskich ubezpieczenie to jest ubezpieczeniem obowiązkowym.

Stosownie do przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zarejestrowanego w Polsce jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu.

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Polski, a także zdarzenia powstałe na terytorium państw, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego (tj. kraje EOG, Andora, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Szwajcaria, Wielka Brytania).

Umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest zawierana na okres 12 miesięcy. Wyjątki od tej zasady przewiduje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.