Lista reprezentantów d/s roszczeń

Aby znaleźć reprezentanta ds. roszczeń wybierz z listy towarzystwo, w którym sprawca zawarł umowę ubezpieczenia OC, a następnie kraj poszkodowanego.

Reprezentant do spraw roszczeń to pełnomocnik zakładu ubezpieczeń wykonującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej działalność w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, z wyjątkiem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, umocowany w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż państwo siedziby zakładu ubezpieczeń zgodnie z prawem państwa, w którym jest ustanowiony, co najmniej do dokonywania czynności prawnych niezbędnych do wypłaty lub odmowy wypłaty odszkodowania w imieniu i na rachunek reprezentowanego zakładu ubezpieczeń.

Formularz wyszukiwania
Reprezentant d/s roszczeń

Brak reprezentanta.

Aby znaleźć reprezentanta ds. roszczeń ustanowionego przez zagranicznego ubezpieczyciela
na terenie Polski należy wypełnić odpowiedni:

Formularz zapytania

Zielona Karta
O Pbuk
Zielona Karta

Kontakt

PBUK

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel:+48 (22) 551 51 00
e-mail: pbuk@pbuk.pl
więcej...