Aktualności

Sie 21

Europejski Trybunał zbada obowiązek ubezpieczenia pojazdu przeznaczonego do zniszczenia

Do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości trafiło pytanie prejudycyjne w sprawie pojazdu niezdolnego do jazdy i przeznaczonego do zniszczenia. Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim dąży do ustalenia czy powiat, który nabył na podstawie orzeczenia sądu prawo własności takiego pojazdu, ma obowiązek jego ubezpieczenia.

 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim (Polska) w dniu 15 maja 2019 r. ? Powiat Ostrowski przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu z siedzibą w Warszawie

(Sprawa C-383/19)

Język postępowania: polski

Sąd odsyłający

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Powiat Ostrowski

Strona pozwana: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności należy interpretować w ten sposób, że obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej odnoszącej się do ruchu pojazdów mechanicznych obejmuje nawet takie sytuacje, w których jednostka samorządu terytorialnego - powiat - nabyła, na podstawie orzeczenia sądu, prawo własności pojazdu, który to pojazd jest niezdolny do jazdy i znajduje się na terenie prywatnym w postaci parkingu strzeżonego poza drogą publiczną i wskutek decyzji jego właściciela jest przeznaczony do zniszczenia?

Czy też należy go interpretować w ten sposób, że w takich okolicznościach na jednostce samorządu terytorialnego jako właścicielu pojazdu nie ciąży obowiązek ubezpieczenia, bez uszczerbku dla odpowiedzialności, którą ponosi fundusz wobec poszkodowanych osób trzecich?

 

- Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych będzie bacznie śledzić dalszy bieg tej sprawy, ponieważ werdykt, jaki w niej zapadnie będzie mieć znaczenie dla całego obszaru obowiązywania dyrektywy - mówi Mariusz Wichtowski, prezes zarządu PBUK.

 

Kontakt dla mediów

Mikołaj Skorupski

tel. +48 501 330 753
e-mail:

Materiały informacyjne
Zielona Karta
Zielona Karta

Kontakt

PBUK

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel:+48 (22) 551 51 00
e-mail: pbuk@pbuk.pl
więcej...